APPROACH-prosjektet

APPROACH-prosjektet samler 25 partnere fra europeiske kliniske sentre, grunnforskningsinstitutter, små og mellomstore bedrifter og farmasøytiske selskaper. Sammen vil de kombinere eksisterende biomedisinske data fra mer enn 10 000 mennesker med og uten artrose i en felles «sentral database».

Denne databasen vil bli brukt til å identifi sere grupper av pasienter med lignende profi ler ved hjelp av programvare og komplekse algoritmer (bio-informatikk). Det er mulig at disse gruppene eller undergruppene kan få god eff ekt av bestemte behandlinger. Ved bruk av eksisterende og nyutviklede indikatorer på sykdom (biomarkører), vil disse gruppene bli validert i en langsiktig klinisk studie. Identifi sering av undergrupper av denne sykdommen bør føre til økt utvikling av medisiner og diagnostiske verktøy, slik at mennesker med artrose kan få en mer persontilpasset behandling.

Den kliniske APPROACH-studien

De inkluderte pasientene er en viktig del av den europeiske kliniske APPROACH-studien. APPROACH-studien vil fi nne sted i 4 land: Frankrike, Nederland, Norge og Spania. Totalt vil ca. 250 pasienter delta, og de vil bli observert over fi re besøk over en periode på to år. Prosjektet vil fokusere på kneartrose – en svært vanlig form av sykdommen, og en viktig årsak til nedsatt mobilitet med stor innvirkning på livskvaliteten. Denne formen for artrose er perfekt for APPROACH-databasen da den har blitt grundig undersøkt i store grupper av pasienter. I tillegg er store mengder standardiserte data, slik som røntgen- og MR-bildemålinger, allerede tilgjengelig.


APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
Forskningen som har gitt disse resultatene har fått støtte fra Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking i henhold stipendavtale nr. 115770, med ressurser som er sammensatt av økonomiske bidrag fra EUs 7. rammeprogram (FP7/2007-2013) og tingsinnskudd fra EFPIA-selskapene. Se www.imi.europa.eu.